4. ต่อไปเป็นการย้ายไฟล์ที่ใช้เรียก openwebmail ทำงาน จาก /usr/local/www/apache22/data-dist/ openwebmail ให้ไปอยู่ที่ /home/mail/public_html
gw# cd /usr/local/www/apache22/data-dist/openwebmail
gw# ls
applet images openwebmail.html
doc index.html redirect.html
help javascript sounds
gw# cp redirect.html /home/mail/public_html/index.html


gw# /usr/local/www/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-tool.pl --init
5. ให้กลับไปปรับแต่งไฟล์ /usr/local/etc/apache22/extra/ httpd-vhosts.conf
# cd /usr/local/etc/apache22/extra
# vi httpd-vhosts.conf
เพิ่มในส่วนของ VirtualHost

ServerAdmin webmaster@atomy.com
DocumentRoot /home/mail/public_html
ServerName mail.atomy.com
ErrorLog /var/log/mail.atomy.com.error_log.log
CustomLog /var/log/mail.atomy.com.custom_log.log

ต่อไปก็สร้าง path ที่เราระบุ
gw# cd /home
gw# mkdir mail
gw# cd mail
gw# mkdir public_html
เสร็จแล้วให้ apache22 ทำงานใหม่โดย
gw# killall httpd
gw# /usr/local/etc/rc.d/apache22 start

6. เปิด Browser ตัวโปรด แล้วระบุ http://mail.yoursite.comส่วนที่เหลือ

Read More

2. ต่อไปก็เป็นการติดตั้ง Openwebmail
gw# cd /usr/ports/mail/openwebmail
gw# make install clean
==== ไม่เลือก options ใดๆ เลยครับ ====
=========== รอครู่ใหญ่ ==========
3. เพื่อให้สอดคล้องกับการทำ VirtualHost ในเรื่องของ web ที่ผ่านมา ขอนำเสนอการปรับแต่งให้ทำงานร่วมกับ VirtualHost หลังจากที่ได้ติดตั้ง Openwebmail เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นการ config ให้สามารถใช้งานได้


gw# cd /usr/local/www/cgi-bin/openwebmail/etc/
gw# vi openwebmail.conf

ของเดิม
domainnames auto
auth_module auth_unix.pl
mailspooldir /var/mail
ow_cgidir /usr/local/www/cgi-bin/openwebmail
ow_cgiurl /cgi-bin/openwebmail
ow_htmldir /usr/local/www/data/openwebmail
ow_htmlurl /openwebmail
logfile /var/log/openwebmail.log
ปรับแต่งใหม่
domainnames atomy.com
auth_module auth_unix.pl
mailspooldir /var/mail
ow_cgidir /usr/local/www/cgi-bin/openwebmail
ow_cgiurl /cgi-bin/openwebmail
ow_htmldir /home/mail/public_html
ow_htmlurl http://mail.atomy.com
logfile /var/log/openwebmail.log
จัดเก็บให้เรียบร้อย


ส่วนที่เหลือ

Read MoreRecommended Money Makers